Trang chủ TikTok Shop?

Tổng quan về trang chủ tiktok Shop
Tổng quan về trang chủ tiktok Shop
Trang chủ - Tất cả những gì cần kiểm tra.Tìm thông tin quan trọng hàng ngày của bạn và các mục cần hành động trên trang chủ.
2.1 Hãy bắt đầu hoạt động kinh doanh Phần này bao gồm các mục cần được thực hiện trước khi bạn bắt đầu bán hàng. Phần này sẽ biến mất sau khi hoàn thành được 3 mục.
2.2 Hành động cần thiết Phần này chứa đơn hàng và hành động liên quan đến sản phẩm mà bạn cần chú ý.
Đơn hàng chờ xử lý
Hiển thị số lượng đơn hàng đã thanh toán chưa hoàn thành mà khách hàng đã đặt.
Trả hàng chờ xử lý
Hiển thị số lượng yêu cầu trả lại hoặc hoàn tiền chưa được xử lý do khách hàng yêu cầu.
SKU hết hàng
Hiển thị số lượng sản phẩm đã hết hàng.
Sản phẩm kiểm tra chất lượng không đạt
Hiển thị số lượng sản phẩm không vượt qua kiểm tra chất lượng của Cửa hàng TikTok.
2.3 Đề xuất dữ liệu Phần này hiển thị hiệu suất kênh bán hàng ngày hôm nay và ngày hôm qua cho Cửa hàng TikTok của bạn.
Doanh thu
Số tiền nhận được trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm cả các đơn hàng bị hoàn tiền.
Khách truy cập
Số lượt xem mà sản phẩm nhận được trong các video ngắn, trưng bày, cửa hàng và buổi phát trực tiếp trong khoảng thời gian đã chọn.
Tỷ lệ chuyển đổi
Số lượng Người mua chia cho Số khách truy cập trong khoảng thời gian đã chọn.
2.4 Hiệu suất cửa hàng Phần này hiển thị hiệu suất cho cửa hàng Cửa hàng TikTok của bạn.
Tỷ lệ giao hàng đúng giờ
Tỷ lệ phần trăm các đơn hàng được giao đúng hạn trong 30 ngày qua.
Tỷ lệ hủy của người bán
Tỷ lệ phần trăm các đơn hàng bị người bán hủy bỏ trong 30 ngày qua.
Tỷ lệ trả hàng
Tỷ lệ phần trăm các đơn hàng bị trả lại trong 30 ngày qu