Liệu tôi có thể thêm nhiều sản phẩm vào một video không?

Liệu tôi có thể thêm nhiều sản phẩm vào một video không?
Trả lời: Bạn có thể thêm đến 10 sản phẩm cho 01 video