Điều gì xảy ra nếu một số đơn hàng bị hoàn lại tiền?

Điều gì xảy ra nếu một số đơn hàng bị hoàn lại tiền? Tôi có nhận được hoa hồng không?
Trả lời:
Người mua tại TikTok Shop Việt Nam có 6 ngày để yêu cầu hoàn lại tiền sau khi nhận được sản phẩm. Sau đó, hoa hồng được tính sau 14 ngày kể từ khi đơn đặt hàng được giao và bạn sẽ nhận được tiền vào ngày 01 hoặc ngày 16 của tháng tiếp theo.