Chiến dịch nhắm mục tiêu

Kế hoạch mục tiêu sẽ cho phép bạn mời những người sáng tạo được nhắm mục tiêu để quảng cáo sản phẩm cho bạn. Người sáng tạo có thể bắt đầu quảng cáo sau khi họ chấp nhận lời mời của bạn.
Kế hoạch mục tiêu sẽ cho phép bạn mời những người sáng tạo được nhắm mục tiêu để quảng cáo sản phẩm cho bạn. Người sáng tạo có thể bắt đầu quảng cáo sau khi họ chấp nhận lời mời của bạn
Kế hoạch mục tiêu - Xác định người sáng tạo và mời họ vào kế hoạch mục tiêu
 • ​Chọn “Kế hoạch -> Kế hoạch mục tiêu”
 • Nhấp vào “Kế hoạch mục tiêu mới” ở đầu trang Kế hoạch mục tiêu để tạo một kế hoạch nhắm mục tiêu mới.
Người bán có thể có tối đa 50 kế hoạch mục tiêu.
 • Chọn một hoặc nhiều sản phẩm và nhấp vào “Tiếp” để chỉnh sửa kế hoạch.
Mỗi sản phẩm có một trong ba trạng thái:
 • Trực tiếp: sản phẩm có sẵn để được thêm vào.
 • ​Đã thu hồi: sản phẩm bị ngừng hoạt động bởi nền tảng.
 • ​Bao gồm trong kế hoạch: sản phẩm đã được bao gồm trong một kế hoạch.
 • Thêm Tên kế hoạch, mô tả kế hoạch (tùy chọn), tỷ lệ hoa hồng và mô tả (tùy chọn) về lý do quảng cáo cho từng sản phẩm đã chọn.
 • ​Người bán có thể cài đặt tỷ lệ hoa hồng thống nhất cho tất cả các sản phẩm được chọn.
 • Tỷ lệ hoa hồng phải từ 1% đến 50%.
 • ​Người bán có thể loại bỏ và thêm vào nhiều sản phẩm hơn.
 • ​Một cửa sổ bật lên sẽ thông báo cho người bán liệu việc gửi có thành công hay không sau khi nhấp vào “gửi”.
 • ​Từ mục “Quản lý người sáng tạo”, bạn có thể quản lý người sáng tạo và kiểm tra tình trạng bổ sung sản phẩm của họ. Và bạn có thể xóa người sáng tạo khỏi kế hoạch của mình = không làm việc với những người sáng tạo đó thông qua mục “Quản lý người sáng tạo”.
 • ​Tốt hơn hết trước tiên bạn nên liên hệ với những người sáng tạo được quan tâm.
 • ​Số người sáng tạo tối đa để lựa chọn là 30 người.
XIN LƯU Ý: Đối với những người sáng tạo đã được mời tham gia kế hoạch, sau khi bạn chỉnh sửa kế hoạch bao gồm: tiền hoa hồng, sản phẩm hoặc xóa người sáng tạo đó, các thay đổi sẽ có hiệu lực sau 24 giờ.(Mục đích: thông báo cho người sáng tạo và cho người sáng tạo thời gian chuyển đổi kể từ khi bạn thay đổi kế hoạch)