Comment on page

Các loại chiến dịch

Các loại chiến dịch tiếp thị liên kết tiktok shop

Các loại chiến dịch Affiliate Tiktok Shop

Để vào khu vực Affiliate bạn vào đây https://affiliate.tiktok.com/seller/dashboard/home?enter_from=affiliate
Hoặc tự trung tâm người bán bấm vào tiếp thị liên kết
Affiliate tiktok shop
Tạo Kế hoạch liên kết Affiliate Tiktok Shop
Cải thiện doanh số bán hàng bằng cách cho phép người sáng tạo quảng cáo sản phẩm của bạn để đổi lấy hoa hồng bán hàng
Kế hoạch liên kết của Cửa hàng TikTok cho phép các nhãn hiệu/người bán xây dựng mối quan hệ với người sáng tạo và những ai có ảnh hưởng trên TikTok và trả hoa hồng cho doanh số bán hàng tạo được.
Trong Liên kết, bạn có thể xác định những người sáng tạo phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và mời họ quảng bá sản phẩm của bạn để tạo ra doanh số bán hàng.
Xin lưu ý rằng nếu sản phẩm của bạn không được liệt kê trong kế hoạch Liên kết, người sáng tạo TikTok không thể thêm sản phẩm vào các buổi giới thiệu, video hoặc truyền phát trực tiếp của họ.
  • Kế hoạch mở sẽ được hiển thị cho tất cả những người sáng tạo đủ điều kiện trở thành Liên kết. Những người sáng tạo quan tâm đến các sản phẩm tương ứng sẽ đăng ký bán sản phẩm và có thể bắt đầu làm như vậy sau khi đơn đăng ký của họ được chấp thuận.
  • Kế hoạch mục tiêu sẽ cho phép bạn mời những người sáng tạo được nhắm mục tiêu để quảng cáo sản phẩm cho bạn. Người sáng tạo có thể bắt đầu quảng cáo sau khi họ chấp nhận lời mời của bạn.
  • Kế hoạch mua sắm sẽ cho phép bạn đặt tỷ lệ hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm trong trung tâm người bán và mức ưu tiên hiển thị tỷ lệ hoa hồng cho một sản phẩm trong các kế hoạch khác nhau là “Kế hoạch mục tiêu > Kế hoạch mở > Kế hoạch mua sắm”.
Cứ hiểu nôm na là có 3 loại chiến dịch tiếp thị liên kết khác nhau, có đặc điểm khác nhau để mình có thể lựa chọn dược các KOL,KOC phù hợp.